حمید رضا ناطقی

مدیر عامل فیروزه گستر نیشابور

نظرات