محمد صادق حسین زاده

مدیر عامل قدس محکم تبریز

نظرات