عباس عبدالملکی

مدیر عامل قشلاق بنای کردستان

نظرات