محمد ناصراله زاده شالچی

مدیر عامل کارکیا پاد

نظرات