محمدرضا منافی ولندر

مدیر عامل کلان گستر ارومیه

نظرات