حمید رضا دانشور راد

مدیر عامل کند و کاو شرق

نظرات