مجید حاجی زاده قوام

مدیر عامل کوشش کویر یزد

نظرات