مهندس محمدیوسف شمالی

مدیر عامل گسترش خطوط انرژی ایران

نظرات