مهندس مرتضی شکری کجوری

مدیر عامل گسترش سازه های مازندران

نظرات