مهندس محمدشهیربهزاد مولایی

مدیر عامل گسترش صنعت ایران

نظرات