مهندس جمشید نعیمی

مدیر عامل مازند انرژی سبز

نظرات