قاسم میرزاجانی نماور

مدیر عامل مازند تاسیسات بالاتجن

نظرات