مهندس نادر امیر سلیمانی

مدیر عامل مازند دال

نظرات