مهندس سعید اورندی

مدیر عامل ماسه ریز تبریز

نظرات