مجید شکاری ابراهیم آباد

مدیر عامل متین راد توس

نظرات