علیرضا فرزاد فرد

مدیر عامل مسکن سازان سهند

نظرات