مهندس وحید نجاتی

مدیر عامل مصباح نیرو شمال

نظرات