مهندس سید مهدی هاشمی پطرودی

مدیر عامل مفید پیمان سازه

نظرات