احمد رضا سالمی نیک

مدیر عامل منظومه صنعت نیشابور

نظرات