سید فرهاد قریشی

مدیر عامل مهندسی اکوام سنندج

نظرات