مجتبی شکرائی

مدیر عامل مهندسی پادیر گستر خزر

نظرات