علیرضا تقی زاده

مدیر عامل مهندسی دانشمند اردبیل

نظرات