ابراهیم اکبری

مدیر عامل مهندسی کومه سازان سها

نظرات