منصور مشین چی اصل

مدیر عامل مهندسی مسکن و نواحی صنعتی

نظرات