ابوتراب عبدالرحیمی

مدیر عامل مهندسی نقشه بـرداری صعب العبور

نظرات