مهندس اصغر ذکایی

مدیر عامل ندای علم و صنعت

نظرات