جمال یوسفی کاله جوب

مدیر عامل نوآوران سازه سنندج

نظرات