مهندس محمد صدیق زاده

مدیر عامل نیکا پی تبریز

نظرات