مهندس محمدبشیر جعفری فرمند

مدیر عامل هیدنکا

نظرات