هرمز فریدی نباتی

مدیر عامل یاران ساحل اکباتان

نظرات