کاظم علی شیری

مدیر عامل یاران گستر هگمتانه

نظرات