رسول صالح کندزی

مدیر عامل اندیشه رسای شریف

نظرات