علیرضا قندچی

مدیر عامل گروه مهندسی نوین پارسیان

نظرات