علی قره داغی

مدیر عامل نشریه مناقصه-مزایده

نظرات