امیر شیری

مدیر عامل ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی