محمد مدیری فرد

مدیر عامل بهورزان صنایع الکترونیک

نظرات