مجید زمانی

مدیر عامل گروه صنعتی پارسیان قالب

نظرات