سیدباقر امینی دهکردی

مدیر عامل صنایع سیمان شهرکرد

نظرات