جواد شهردماوندی نژاد

مدیر عامل دماوند سازه

نظرات