مجید آقایی

مدیر عامل تولید بناهای پیش ساخته بتنی دیسمان