سیدماشالله سبحانی

مدیر عامل فولاد بافت سبحان فارس

نظرات