قاسم خلجی

مدیر عامل تهویه و تبرد سار آفرین

نظرات