نادر خدایی

مدیر عامل صنایع الکترو موتور ایران

نظرات