علی علی نقی لنگری

مدیر عامل طوفان ساز کرمان

نظرات