هوشنگ بالازاده نیری

مدیر عامل کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر

نظرات