محسن خادم الرضاییان

مدیر عامل نوآوران برودت بوران

نظرات