صادق مفیدی نجار

مدیر عامل بهران انرژی گستر شرق

نظرات