امید بیگدلی

مدیر عامل سامان تهویه ایرانیان

نظرات