مجید عباسی

مدیر عامل مهندسی قیر و آسفالت غرب

نظرات