حمید بخشی تهمی

مدیر عامل تبادل سازان تهران

نظرات